VVE beleidUitleg voor- en vroegschoolse educatie VVE

VVE staat voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie van het jonge kind.
Het team van De Paddestoel is goed opgeleid voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie. Er wordt gewerkt met het programma Startblokken, dat bijdraagt aan de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen. Naast de taalontwikkeling krijgen ook de sociaal-emotionele, de motorische, de zintuiglijke en cognitieve ontwikkeling de nodige aandacht.
Uit startblokken vloeit het thematisch werken voort: de thema’s duren een aantal weken, zijn verbredend en verdiepend, volgen elkaar op. Bepaalde thema’s komen jaarlijks terug zoals rond feestdagen – seizoenen en het thema Jongleren in het Verkeer, Nationale voorleesdagen en de kinderboekenweek.

Totstandkoming VVE plaats

Een VVE plaats kan op twee manieren tot stand komen. Een VVE plaats houdt in dat het kind De Paddestoel 5 dagdelen bezoekt.
In de eerste drie maanden dat een kind de Paddestoel bezoekt wordt het geobserveerd door de pedagogische medewerkers. Als er sprake is van een afwijkende spraak/taalontwikkeling of mondmotoriek wordt er door de pedagogische medewerkers geadviseerd het inloopspreekuur van de logopedie te bezoeken. Mochten er zorgen bestaan omtrent de spraak/taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling en/of de sociaal emotionele ontwikkeling wordt er contact gezocht met het CJG met het verzoek het kind op te roepen. Zij geven eventueel een VVE indicatie af.
Het kind kan ook via het CJG als doelgroepkind binnen komen met een indicatie voor een VVE plek. In overleg met het CJG is afgesproken dat een doelgroepkind met VVE indicatie soms eerst enkele maanden door de pm-ers geobserveerd wordt. Deze tijd kan gebruikt worden om emotioneel vrij te worden, waardoor meerdere dagdelen aangeboden kunnen worden.

Met de ouders wordt vooraf in gesprek gegaan, onze zorgen uitgesproken, gevraagd of zij onze vermoedens herkennen. Er wordt gevraagd of zij akkoord kunnen gaan met een screening van CJG om daarna een afspraak te kunnen maken op twee dagdelen extra om zo te kunnen werken aan de (taal)ontwikkeling van het kind.

Voor het bieden van emotionele veiligheid gaat een van de pedagogische medewerkers van de nieuwe groep kennismaken in de startgroep van het kind. Wanneer een kind zich emotioneel vrij voelt kan er pas sprake zijn van leren en ontwikkelen.

Voorwaarden VVE

Alle pedagogische medewerkers van De Paddestoel voldoen aan de opleidingseisen en de leidster/kind ratio is één pedagogische medewerker op acht kinderen.
Tussen de pedagogische medewerkers van de twee groepen waarin het kind geplaatst wordt, vindt altijd informatieoverdracht plaat door middel van verslagen en overleg indien nodig.
Ook tijdens het maandelijks teamoverleg worden de VVE kinderen besproken naast de andere kinderen waarbij zorgen zijn om hun ontwikkeling of gedrag.

Aan de ouders wordt verzocht het werkschrift van de logopedie regelmatig mee te geven ter ondersteuning op De Paddestoel. De lijnen met de logopedie zijn kort en wij kunnen de vorderingen van de kinderen volgen door middel van de logopedische verslagen die we via de ouders ontvangen.